Geestelijke gezondheid is vaak een taboe. De weg naar en na psychologische en psychiatrische zorg blijkt dikwijls zeer moeilijk. Met het project Radicaal Geïntegreerde Zorg wil men dat in de gemeente Kinrooi anders aanpakken én… verbeteren. Hiervoor rekenen de gemeente en OCMW Kinrooi op de medewerking van verschillende externe partners zoals de huisarts, de politie en gespecialiseerde zorgpartners verzameld in Noolim (Netwerk Geestelijke Gezondsheidszorg Oost-Limburg).

Burgemeester Jo Brouns: In een landelijke gemeente met een lage bevolkingsdichtheid zijn er fysiek weinig voorzieningen voor iemand die psychologische of psychiatrische hulp nodig heeft. Voor de inwoners is het soms niet eenvoudig om hun weg hierin te vinden. De drempelvrees voor deze zorgnoden, de moeilijke aanmeldprocedures en lange wachtlijsten maken het er ook niet makkelijker op. Eén op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. De overheid bouwt aan een toegankelijke, overzichtelijke, betaalbare en gepersonaliseerde zorg voor mensen in psychische nood, waarbij Noolim een vertaalsysteem en een strategie heeft ontwikkeld, naar een systeem van Radicaal Geïntegreerde Zorg waar zorgvragers centraal staan. Het Vlaams actieplan geestelijke gezondheid gaat uit van een netwerk-georiënteerde zorg als fundament voor de toekomst. In Kinrooi zijn we in deze optiek al sinds september 2017 bezig met een proefproject dat we nu officieel lanceren en voorstellen.

Voor de burger en zijn omgeving geeft het een betere toegang tot de diensten die zich bezighouden met geestelijke gezondheid en welzijn. Voor de professionals in het werkveld, zorgt het project voor eenvoudigere verwijslijnen, minder overlappingen, tijdswinst aan het begin van het zorgproces en dus ook minder bureaucratie. De efficiëntiewinst voor de sector is dan ook logisch.

OCMW-voorzitter Anita Meerten: Het OCMW en de huisarts vormen de spil van de geïntegreerde zorg. Zij zijn vaak als eerste op de hoogte van een psychisch lijden. Ook de politie speelt hierbij een hulpverlenende rol. Bij interventies door overlast kunnen ook zij in contact komen met personen die psychische hulp kunnen gebruiken omdat ze bijvoorbeeld verward of verslaafd zijn. Het OCMW, politie en de gespecialiseerde tweedelijnspartners verzameld in het Team Kinrooi engageren zich om de gespecialiseerde zorg meer toegankelijk te maken.

In het Team Kinrooi zitten volgende partners met name :
• het OCMW Kinrooi ,
• Centrum voor Alcohol en andere Drugproblemen,
• Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Maaseik,
• Noolim (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost Limburg waartoe een mobiel team Noord en een crisisteam toe behoren.
• Politiezone Carma
• Huisarts Dr. Hechtermans.

Doordat zij zich als één team gedragen met een bijdrage van ieders expertise is de drempel naar deze diensten beduidend lager. Door deze samenwerking wordt de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in de gemeente Kinrooi verbeterd. Het team wordt bestaft door een aantal collega’s van de partners, met name het
DAGG, het mobiele team van Noolim en het OCMW. Deze collega’s zijn vrijgesteld binnen hun diensten. Het team kan evenwel ook nog uitgebreid worden met andere
partners.

Drie doelstellingen zijn belangrijk in deze lokale radicaal geïntegreerde zorg:
– bruggen bouwen tussen eerste (OCMW, huisarts, politie) en tweede lijn (meer gespecialiseerde hulp) waardoor de samenhang en toegankelijkheid van hulpverlening vergroot wordt
– drempelverlagend werken: gemakkelijker toegang krijgen tot de juiste zorg
– preventie: de eerste lijn wordt door dit initiatief versterkt in het herkennen van omgaan met psychische problemen. Door met elkaar in gesprek te gaan, kan voorkomen worden dat mensen met een verhoogd risico op psychische aandoeningen eerst ernstig ziek moeten worden, alvorens er hulp komt. Daarnaast moet ieder persoon die zich zorgen maakt over iemand in zijn omgeving, de hulp van Team Kinrooi kunnen inroepen.

Noolim-netwerkcoördinator Johan Sijm: In de zorg voor mensen met psychische problemen staan we voor grote uitdagingen. De kloof tussen hulpbehoeften en een aanbod is groot. Met Radicaal Geïntegreerde Zorg wil het netwerk Noolim het versnipperde en slecht toegankelijke hulpsysteem omvormen naar een model waarin de zorg dichtbij en geïntegreerd wordt georganiseerd. Van daaruit werken we nauw samen met specialisten op afstand.

Zorgpartners kennen elkaar en werken intensief samen. De zorg wordt rond de cliënt georganiseerd en niet andersom zoals nu het geval is. Cliënten nemen samen met hulpverleners zorgbesluiten. Om dat allemaal mogelijk te maken, willen we gebruik maken van specialistische en regionale hulpbronnen. Daarom moeten we maximaal afstemmen op de lokale omstandigheden en mogelijkheden: Kinrooi is Kinrooi !

Om begrijpbare redenen zijn de namen in de cases veranderd:
Piet is een man die met een aantal problemen worstelt en gekend is bij diverse diensten en hulpverleners. Hij en zijn gezin, met name zijn zoon, hebben het moeilijk met structuren, maar geven bij verschillende diensten aan dat ze hulp nodig hebben. Maar een afspraak vastleggen met hem is zeer moeilijk. Tot drie keer toe wordt een afspraak die hij bij het Dagg had gemaakt niet opgevolgd. Indien de nood hoog is, wil hij enkel een afspraak maken. Naar mate de afspraak nadert, is het plots niet meer nodig. Piet is het typevoorbeeld van een zorgmijder Het team RGZ neemt nu een andere invalshoek en gaat zelf met hem praten zonder afspraak. Er wordt gepraat op vrijblijvende basis en is de zorg laagdrempelig. Deze aanpak is minder bedreigend en wordt op een meer gelijke basis gevoerd. Op termijn kan voldoende vertrouwen worden gecreëerd om alsnog naar de juiste zorg te verwijzen.

Monique is een jonge vrouw die bij diverse instanties gekend is. Door psychische moeilijkheden zorgt ze vaak voor overlast op openbare plaatsen en bij diensten. De reacties van de diensten zijn eerder dwingend en sturend, wat een negatief effect heeft op haar gedrag waardoor ze vaak agressief overkomt. Het team RGZ gaat op
zoek naar haar en gaat in gesprek met haar. Uiteindelijk blijkt dat ze nood heeft aan een zeer gestructureerd leven. Moeilijke of onverwachte gebeurtenissen brengen
haar in verwarring en passen niet in de organisatie van haar dagelijkse handelingen en doelen. Ze reageert hierdoor anders. Het team RGZ koppelt deze informatie
terug naar de betrokken diensten waardoor deze haar beter kunnen beoordelen in toekomstige moeilijke situaties.

Contact info

De stem van de Maaskant

Radio LRM (studio's)
Koning Albertlaan 21
3680 Maaseik

Tel. 089 567 558
Email: studio@lrm.fm

De Goeie Smaak

De Goeie Smaak

Facebook

Facebook Pagelike Widget